Ringkøbing Håndværker- og Industriforening

 

 

 

 

 

 

 

 

Snart 150 år for håndværk og industri...

 

 

Om foreningen »


Vedtægter
 
§1 Foreningens data og navn
Foreningen er stiftet den 24. februar 1861 under navnet Ringkjøbing Håndværkerforening. Navnet er senere ændret til Ringkøbing Håndværker- & Industriforening.
 
§ 2. Foreningens formål
At virke for håndværkets og industriens erhvervsmæssige, udannelsesmæssige og kulturelle interesser i Ringkøbing-Skjern kommune
At arrangere foredrag, udstillinger og selskabelige sammenkomster for medlemmerne.
At fremme forenings formål i en større sammenhæng gennem samarbejde med andre foreninger og organisationer med samme eller beslægtede formål.
At drive Ringkøbing Håndværkerforening`s stiftelse samt Laugsbygning.
Foreningen er parthaver i Dansk Varelotteri og tilsluttet Håndværksrådet.
 
§ 3. Foreningens medlemmer
I foreningen kan optages enhver myndig borger med til-knytning til håndværk og industri indenfor Ringkøbing-Skjern kommunens område.
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, derved simpelt stemmeflertal afgør om optagelse kan finde sted. Eventuel nægtelse kan indankes for generalforsamlingen, hvis afgørelse er endelig og bindende.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig til bestyrelsen med 3 måneders varsel.
Et Medlem, der ikke længere findes værdigt eller som modarbejder foreningens interesser, kan – efter skriftlig opfordring fra mindst 15 medlemmer – udelukkes. Af-gørelsen træffes ved simpelt flertal i bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan dog indankes for generalforsamlingen, hvis afgørelse er endelig bindende.
Bestyrelsen kan, når den skønner, at særlige omstændigheder taler derfor, udnævne æresmedlemmer og tilstå enkelte medlemmer kontingentfrihed.
 
§ 4. Kontingent
Det årlige kontingent fastsættes, efter forslag fra bestyrelsen, på den årlige generalforsamling.
Et medlem, der er i restance med 1 års kontingent, kan slettes af bestyrelsen. Restancer på 2 års kontingenter og derover medfører slettelse.
Ved eventuel genindmeldelse skal restancer betales.
 
§ 5. Generalforsamling og kvartalsmøder
Foreningen afholder i almindelighed 4 møder om året, eet i hvert kvartal. Tidspunktet for mødernes afholdelse bestemmes af bestyrelsen, og meddelelser sker ved ud-sendelse af dagsorden og mødetid senest 8 dage før af- holdelsen. Der føres under mødet forhandlingsprotokol som underskrives af bestyrelsen.
 
En gang årlig – i april kvartal – afholdes generalforsamling ( ordinær ) med følgende dagsorden :
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Regnskabets fremlæggelse.
4. Valg af bestyrelse og suppleanter til denne.
5. Valg af revisorer.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
 
Generalforsamlingen indvarsles – som kvartalsmøderne.
Ethvert forslag kan og skal optages på generalforsamlingen, når dette – senest 31. marts skriftligt er tilstillet formanden.
Generalforsamlingen – der er foreningens højeste myndighed – kan træffe beslutninger ved simpelt stemmeflertal, dog bortset fra vedtægtsændringer, køb og salg af fast ejendom samt foreningens opløsning.
 
Generalforsamlingen kan træffe beslutning om vedtægtsændringer samt køb og salg af fast ejendom, når mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan der, med 8 dages varsel, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dette som eneste punkt på dagsordenen.
 
Den ekstraordinære generalforsamling kan da træffe beslutning ved simpelt stemmeflertal.
 
Afstemninger på generalforsamlinger sker ved håndsop-rækning, med mindre et medlem forlanger skriftlig af-stemning.
Bestyrelsen kan – med 3 dages varsel – ved skriftlig med-delse til medlemmerne og med angivelse af dagsorden indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når skriftligt forlangende herom fremkommer fra en kreds på mindst 20 medlemmer med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
 
Generalforsamlingen skal – i sådanne tilfælde – indkaldes inden 30 dage fra den dag, anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde. På generalforsamlinger, herunder ekstraordinære, kan der kun tages bestemmelse om den eller de sager, der er anført på dagsordenen.
 
§ 6. Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 2 og 3 medlemmer årlig. Genvalg kan finde sted.
 
Ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. I øvrigt nedsættes de for foreningens virksomhed nødvendige udvalg.
Så ofte det er nødvendigt afholdes bestyrelsesmøder, som bestemmes af formanden, i dennes forfald af næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren sørger for opkrævning af kontingent og øvrige indtægter, og fører nøjagtigt regnskab over foreningens, Laugsbygningens og stiftelsens indtægter og udgifter. De på de forskellig bankkonti stående beløb kan kun hæves af kassereren og formand i forening.
 
Det overlades til den til enhver tid siddende bestyrelse at forvalte foreningens formål og midler på bedste og fornuftigste måde under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen tegner foreningen udadtil. Ved køb og salg eller prioritering af fast ejendom tegner bestyrelsen dog kun foreningen efter forudgående godkendelse af generalforsamlingen.
 
§ 7. Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling og kun når 2/3 af foreningens medlemmer er mødt. Hvis en generalforsamling, som skal tage stilling til foreningens opløsning ikke er beslutningsdygtig, kan den indvarsle til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel ved fremsendelse af dagsorden og mødetid. Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 
I tilfælde af foreningens opløsning, skal foreningens midler – efter at al gæld er dækket – indgå i en fond, hvis midler og udbytte skal anvendes til drift, støtte og eventuel udvidelse af Ringkøbing Håndværkerforening`s Stiftelse, idet driften deraf overgår til Ringkøbing-Skjen Kommune.

Stiftelsen ST Blichers Vej 11-13 og Laugsbygningen I.C. Christensens Alle 8

§ 1. Stiftelsen og Laugsbygningen er opført af håndværkerforening i henholdsvis 1924 og 1965.

§ 2. Formålet med stiftelsen er fortrinsvis udlejning til ældre håndværksmeste af håndværkerforeningen og disse enker

§ 3. For Stiftelsen og Laugsbygningen føres et særligt regnskab, der vil være at revidere sammen med håndværkerforeningens øvrige regnskaber og forelægges på generalforsamlingen

§ 4. Stiftelsens og Laugsbygningens bestyrelse er den samme som for håndværkerforeningen og består af 5 medlemmer.

§ 5. Administration af Stiftelsen og Laugsbygningen påhviler bestyrelsen.

§ 6. Foreningens Stiftelse må ingen sinde belånes eller pantsættes til fordel for andre formål end Stiftelsens, lige som Stiftelsens øvrige midler – såvel nuværende som fremtidige – ikke må anvendes til andre formål end til fordel for Stiftelsen

§ 7. Forandringer i denne lov kan kun foretages som nævnt i håndværkerforenings love § 5, dog må loven ikke nogen side forandres således, at det i §§ 2 og 7 udtalte formål tilintetgøres. Hvis håndværkerforeningen nogen sinde skulle opløses, overgår driften af Stiftelsen og Laugsbygningen og deres midler til Ringkøbing-Skjern kommune.

Foreningen kan altid kontaktes via e-mail info@ringhi.dk
 
 

Lokalt arbejdsgiver-fællessksb med fordele »

 

Få indflydelse »
Tilmeld dig Håndværksrådets Analysepanel og få erhvervspolitisk indflydelse.

 

Rabatportalen »
Spar dit kontingent og mere til -  rabatter til gavn for dig og din virksomhed.

 

 

 

Samarbejdspartnere:

 

 

ringhi.dk © 2010 • Kontakt os